Det søkes om tillatelse til endring og utvidelse av eksisterende lokalitet for dyrking av blåskjell, og for dyrking av flere arter makroalger. Det omsøkte arealet er oppgitt å være 35 dekar. Søker har i brev 25.07.18 til Kystverket gitt tilbakemelding på at arealet er redusert til 28,5 dekar slik at totalarealet blir innenfor arealet som er avsatt til akvakulturområdet i kystsoneplanen. Plasseringen er på eksisterende blåskjellokalitet Kjempebakken i Nordreisa kommune.

 • Lokalisering: Kjempebakken i Rotsund (69°47′32″ N 20°36′9″Ø)
 • Konsesjonstype: Makroalger
 • Anlegg: Bøyestrekkanlegg
 •  

Aktuelle dokument er også tilgjengelig for offentlig ettersyn på Servicetorget.

Eventuelle merknader sendes til: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller pr. epost til postmottak@nordreisa.kommune.no. Frist for merknader er 07.09.2018

 

Dokumenter i saken:

 1. Lyngsskjellan - anmodning om uttalelse til søknad om tillatelse
 2. Tillatelse til akvakulturanlegg i flytende eller landbasert anlegg
 3. Anleggsskisse med fortøyninger
 4. Lokalitet Kjempebakken aptil 2018
 5. Utsnitt Kjempebakken sjøkart 1:50000
 6. NS kart lokalitet
 7. Intern kontroll Lyngsskjellan 2018
 8. Søknad om utvidet tillatelse til taredyrking
 9. Tillatetelse
 10. Beskrivelse av lokalitet
 11. Plankart kystsoneplan 2014-2026
 12. Kartutsnitt Kjempebakken med posisjoner