Prosjektet
Totalt består prosjektet av to tunneler (Mettevolltunnelen og Kvænangsfjelltunnelen), vegutbygging på til sammen cirka 8 km og en bru på 15 meter over Suselva.

Virksomheten har fått tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsarbeider for Kvænangsfjelltunnelen, og søker nå om utslipp av renset tunneldrivevann fra midlertidig anleggsdrift i forbindelse med utbygging av Mettevolltunnelen, inkludert dagsoner på strekningen fra Oksfjordhamn til Sørstraumen. Utslipp fra Mettevolltunnelen skal gå til Oksfjordvatnet.

Vedlegg om Miljørisiko- og sårbarhetsvurderinga, konsekvensutredning naturmangfold og kartlegginger om Oksfjordvatnet danner grunnlaget for søknaden. Her beskrives de berørte områdene, hvilke miljøeffekter som kan forventes og hvilke tiltak som er planlagt for å holde miljøeffektene innenfor akseptable grenser.

Kart over hele anleggsarbeidet: