Nordreisa kommunestyre skal i møte 25. juni 2020 velge meddommere til Nord-Troms Tingrett, Hålogaland lagmansrett og Jordskifteretten

Forslagene legges i henhold til domstollovens § 68 ut til alminnelig ettersyn i 14 dager. Den som har noe å innvende mot forslagene, bes melde dette innen 23.06.2020 til Nordreisa kommune ved 

 • edialog - oppgi saks nr 2019/1459
eller
 

Nordreisa valgutvalg har i møte 09.06.2020, enstemmig foreslått at kommunestyret oppnevner følgende:

 • 22 meddommere til Nord-Troms Tingrett for perioden 2021-2024:

       Kvinner:                                                          Menn:

 1. Edel Mikkelsen                                            Odd Kristian Kristiansen
 2. Elin B Slettli                                                 Jim Myrheim
 3. Cathrine Jensen                                          Pål Jørgensen
 4. Bente Viken                                                Trygve Myrvang
 5. Henie Dalsaune                                          Ole A Henriksen
 6. Hanne-Lill Henriksen                                  Kurt Monnar Rasch
 7. Elisabeth B Printz                                       Nils Persen Sara
 8. Lisbeth Holm                                              Terje Olsen
 9. Birgit Dorothea Nielsen                              Tom Vegar Kiil
 10. Anette Jørgensen Isaksen                         Frank Båtnes
 11. Camilla Salamonsen                                  Torgrim Jensen

 

 • 6 Meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 2021-2024

Kvinner:                                                        Menn:

 1. Kirsti Hansen Krone                                      Torkjell Andersen
 2. Tone Aronsen                                                Halgeir Bertelsen
 3. Christin Andersen                                          Rolf Bakkeslett

 

 • 6 Meddommere til jordskifteretten for perioden 2021-2024:

Kvinner                                           Menn

 1. Siv Enoksen                                     Jim Myrheim
 2. Elise Blixgård                                   Frank Båtnes
 3. Birgit D Nielsen                                Trygve Vidar Myrvang

 

 • 3 skjønnsmedlemmer 

Terje Ansgar Eriksen 
Torkjell Andersen
Frank Båtnes 

Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker [skjønnsprosessloven]

Lenke til web  Om oppnevning av skjønnsmedlemmer

 

Krav til den som skal velges er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende elementer:

1) Generelle krav
2) Personer utelukket på grunn av stilling
3) Personer utelukket på grunn av vandel
 

Norges lover