Oppvekst og kulturutvalget har ansvar for helhetlig forvaltning innenfor saksområdene, blant annet, skole, barnehage, barnevern, vokseopplæring- og flyktningetjenesten og kultur.
For perioden 2019-2023 er leder Rune Benonisen (AP) øvrige medlemmer og informasjon om utvalget finnes på kommunens hjemmesider.
I møtet den 29. Januar behandlet utvalget 5 saker. Sakspapirer som innkalling og protokoll finnes på kommunens hjemmesider – .
Hvis du ønsker kort informasjon om hva utvalget behandlet i sist møte - se under. 
  • Revidering av vedtekter for de offentlige barnehagene, som gjøres en gang hver kommunestyreperiode. Ingen endringer ble vedtatt. 
  • Ferdigstillelse av lokaler for kulturskolen. Kulturskolen fikk i 2019 oppgraderte og ombygde lokaler på samfunnshuset, der musikkrommet og kjøkkenet var før. I tillegg til dette har det vært meldt inn ønske om også et øvingsrom for større grupper. Utvalget vedtok å ikke gjøre dette nå, men prøver å finne løsninger i sammenheng med den nye skolestrukturplanen og ombygging av skoler.  
  • Årshjul for kvalitetssikring/kvalitetssystem for grunnskolen. Det er en lovpålagt oppgave at skoleeier, dvs kommunestyret, har et system for kvalitetssikring av skolesektoren, blant annet for å sikre at alle lover og regler følges opp. Utvalget vedtok rådmannens forslag. 
  • Gjesteelever i andre kommuner. I noen tilfeller er det ønske fra foreldre at barna skal gå på skole i andre kommuner. Det er kommet inn en sak på dette, og utvalget har behandlet har gjort en prinsipiell avgjørelse. Utvalget vedtok at dette normalt ikke skal være lov, men at det kan gis dispensasjon for personer som bor grensenært. Etter nærmere vurdering. 
  • Budsjett sektor oppvekst og kultur 2020. Sektor for oppvekst og kultur har et budsjett for 2020 på nesten 140 millioner kroner. Dette vedtok kommunestyret den 19.12.2019. Rammen er betydelig mindre enn den har vært før. Etter en prosess sist høst ble det politisk vedtatt at innsparing i skolene er det mest riktige å gjøre nå.  I første rekke fordi det de siste årene har vært svært mye ressurser i skolene I forhold til inntekter og de vi kan sammenlikne oss med.  Nordreisa samlet har flere lærere pr elev (lærertetthet)enn andre kommuner, og vil ha flere enn gjennomsnitt også etter 2020. Det er også vurdert andre innsparingsmuligheter i prosessen. Det er likevel et upopulært og vanskelig kutt som må gjøres. Det er også vurdert at andre tjenester innenfor sektoren har lite innsparingspotensiale.  Den direkte konsekvensen er at det i 2020 må reduseres med 8 lærerstillinger for å få budsjettet i balanse. Og ytterligere 3 stillinger I 2021. Prosessene rundt dette gjøres av administrasjonen I kommunen.(s. 152). 

Drøftinger av andre saker 

I tillegg til de politiske sakene som ble behandlet er det tatt opp flere saker til drøfting - for oppfølging senere. Her nevnes noen av disse; 

  • Planprosess for utbygging av Moan skole. Kommunestyret har vedtatt at Moan skole skal bygg om , og ut til en 1.-7. skole. Oppvekst og kulturutvalget ønsker å komme I gang med arbeidet. Første del av arbeidet vil være å få på plass et areal- og funksjonsprogram. Det gjøres i samarbeid med  interesser, ansatte, organisasjoner, foreldre, skoleelever og andre. Vi håper arbeidet kan iverksettes i løpet av våren. 
  • Fond for styrking av frivilligheten. Det forrige kommunestyret vedtok å sette av inn til 1 mill kroner i et fond for styrking av frivilligheten i kommunen. Administrasjonen jobber med retningslinjer for hvordan fondet skal forvaltes og tildeles. Dette skal tas til behandling i mars. 
  • Hvordan håndterer Nordreisa kommune mobbesaker og arbeidet med skolemiljø. Har vi et tilstrekkelig bra system for dette på alle nivå, fra politisk ledelse og til den enkelte elev? Utvalget ønsker å sette fokus på dette og vil arbeide med saken ut over året. 

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med en av politikerne i utvalget.