TTT - ting tar tid - men den som venter på noe godt...:-)

Stuora Mollešjavri ble regulert som en del av vannkraftutbyggingen av Abojohka i Kvænangen kommune etter tillatelse gitt i 1964. Revisjonstiden ble satt til 50 år, derfor fremmet Nordreisa kommune krav om revisjon i 2014. NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat) vedtok i 2016 å åpne sak om revisjon av konsesjonsvilkår. Etter befaringer og mange møter oversendte NVE sin innstilling til revisjon av konsesjonsvilkår i 2018 til OED (Olje- og energidepartementet). Nordreisa kommune sendte merknader til NVE sin innstilling der vi anmodet OED å omgjøre NVE sitt vedtak om ikke å anbefale et miljøfond for utvikling av Reisavassdraget, slik Nordreisa kommunestyre hadde foreslått og krevd i sin tidligere høringsuttalelse. Sametinget var også pådriver for dette i sine konsultasjoner med departementet. Konklusjonen fra OED som ble kjent denne uka er at det bør opprettes et fond til både Nordreisa og Kvænangen kommuner, og tilrår at det fastsettes en engangsutbetaling på kr. 1.000.000 likt fordelt på disse to kommunene til å fremme fisk, vilt og friluftsliv. Det skrives også at det er ikke tvil om at de relativt omfattende reguleringene som er gjort i både Reisa- og Kvænangenvassdraget, har påvirket vassdragsrelaterte friluftsinteresser i kommunene.

Nordreisa har fått tilbud - og takket ja - om å delta i Bufdir (barne,- ungdoms- og familiedirektorat) sitt 2-årige veiledningsprogram for barnevern. Målet er å fremme bedre rutiner og arbeidsformer, og gjennomføre nødvendig kvalitetsutvikling. Veiledningen skal støtte kommuneledelsen og barnevernleder i å drive utviklingsarbeid slik at barneverntjenesten kan utvikle sin praksis og oppnå bedre resultater. Nordreisa skolen har også fått veiledning fra veiledningsteam. To hele dager denne uken har vi vært på samling med Bufdir og de andre kommunene som har veiledningsteam.

Det har lenge vært krise i flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos. Nå er det KATASTROFE. Denne uka har store deler av leiren brent ned der det bodde nesten 13.000 mennesker. Mange av disse er nå på flukt. Nordreisa kommune har kommunestyrevedtak på å ta imot 18 flyktninger i året. På grunn av covid-19 har vi kun mottatt 3 personer hittil i år, det vil si at vi har 15 "ledige" plasser. Dette har vi sendt henvendelse til IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om i forhold til de 50 flyktningene som Norge vil ta imot. Det er det minste vi som kommune kan gjøre for medmennesker i krise...

Ordfører og varaordfører (og flere) ble invitert med på befaring i Kjellerskogen av Nordreisa SP da de hadde besøk av stortingspolitikerne Borch og Lundteigen tidligere denne uka. Konflikten mellom sauebøndene og hundekjørerne har pågått siden hvertfall 2015. Det har vært folkemøter, lukkede møter og anmeldelser. Saken har vært politisk behandlet i miljø,- plan- og utviklingsutvalget i forrige periode i flere møter, i driftsutvalget denne perioden i tillegg til kommunestyremøtet i juni. Beiteretten kontra allemannsretten finnes ingen quick fix på.

Også denne uken har bydd på mye kjærlighet og lykkebobler. Var så heldig å få være med på verdens første vielse under Mollisfossen! Eventyrlig opplevelse med et fantastisk brudepar, internasjonal mat og veldig hyggelig selskap.

I morgen skal vi besøke Motor&marine, lørdag er det åpen dag i Leirbukthula og søndag håper jeg at dere blir med på ordførertur til Vaddas. 😃Aldri en kjedelig dag!


Bilder fra bryllup ved Mollisfossen og befaring i Kjellerskogen.