Forrige uke ble avsluttet med overlevering av kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan - toppet med julegrantenning i direktesending på kommunens Facebookside. Det er under en måned til jul.⭐️🎄💜

Folketallsutviklingen 3. kvartal i Nord-Troms viser minus 126 hittil i 2020 jmf. SSB. Per. 01.10.2020 har Nordreisa 4822 innbyggere. Framskrivigene spår 4840 innbyggere i 2030 og 4767 i 2050. Alderssammensetningen i befolkningen vår endres også fremover med mange flere eldre og færre yngre. Disse utfordringene må møtes med strategisk utviklingsarbeid (vi starter rulleringen av kommunens samfunnsplan, arealplan og næringsplan i 2021) i kombinasjon med en offensiv nasjonal nærings-, distrikts-, og miljøpolitikk.

For å legge til rette for utvikling, kreativitet og trivsel har Nordreisa kommune miljøfond, fond for frivillig arbeid til kultur og idrett for trivsel og vekst, næringsfond og utviklingsfond. I tillegg finnes det søkbare midler hos fylkeskommunen, Sametinget, Innovasjon Norge, Sparebankens samfunnsløftet, Statskog m.fl.

I løpet av det siste året har kommuneledelsen besøkt over 30 lokale bedrifter med mål om å bli bedre kjent med næringslivet vårt. Besøkene oppleves som veldig nyttig for informasjonsdeling og dialog. I tillegg har vi snaaart besøkt de aller fleste kommunale avdelingene.

Nord-Troms Regionråd behandlet 23.11.bl.a. prosess interkommunalt politisk råd, handlingsplan og budsjett 2021 Nord-Troms Studiesenter, ansettelse leder Nord-Troms Studiesenter, etablering Campus Nord-Troms, handlingsplan regionrådet 2021, oppfølging jakt- og fiskerettigheter i Troms og Finnmark, utredning barmarksløyper i Nord-Troms.

I fellesmøte med RUST 24.11 fikk vi gjennomgang av resultatene fra Ungdata-undersøkelsen i 2017 (se ungdata.no) og drøftet tiltak for å bli bedre på ungdomsmedvirkning, frafall, ensomhet, psykiske lidelser, alkohol og rus, kriminalitet. Ungdommen sier at bla.a informasjon i skolen både til elever og foreldrene (fakta om alkohol og rus) er viktig. I tillegg så vil de jobbe med å få til samkjøring fra distriktene til diverse aktiviteter. Det blir ny Ungdata-undersøkelse i 2021.

Gratulerer så mye til Lyngen North på Spåkenes som er kåret av Kapital til 1 av Norges 20 fineste hoteller! Utrolig bra - og velfortjent!👋👋👋

 

w 8tnyc 7djKQCAAAAABJRU 5ErkJggg==