2019 skriver seg inn i historiebøkene med å bli kvinneåret i Nordreisa – vi har første gang kvinnelig prest og ordfører. Nordreisa kommune har i 2019 blant annet innført nettbrett som læringsverktøy i alle barnehager og skoler. Vi har hatt videre satsing på velferdsteknologi innenfor helse. Kommunen har gjort investeringer innen brannvesen, ny gravlund er under planlegging og vi har utbedret Oksfjord fiskerihavn. Kulturskolen, ungdomsklubben og servicetorget har flyttet inn i nye lokaler. Gymsal og kjøkken på samfunnshuset er renovert.
Innen helse har kommunen vært gjennom et stort organisasjonsutviklingsprosjekt.
Det har vært et særlig fokus på sykefravær over lengere tid. 3. kvartal 2019 oppnådde kommunen formidabelt resultat på kun 4,77% sykefrafravær. Dette er helt strålende!
 
Dette året har det også vært mye fokus på skolestrukturen i kommunen. Der vi skal ha skoler i fremtiden må vi også tilpasse bygg etter behov. For å møte framtidens krav må det gjøres store endringer innen skolebyggene i kommunen. Skolene er også i en prosess med veilederkorpset i regi av utdanningsdirektoratet. Vi har et kontinuerlig fokus på å bedre kvaliteten i læringa ved skolene i Nordreisa.
 
Kommunen har satt av midler til tilstandsrapport på Sonjatun helsesenter. Behovene innenfor helse øker og vi vet at de eldste blir stadig flere mens de arbeidsføre blir færre. Det betyr at vi må tenke helt nytt innenfor tjenestene. Vi jobber med å få på plass en samarbeidsavtale mellom UNN, våre nabokommuner og oss for å gi best mulig tjenester til våre innbyggere.
 
Utgiftene mer enn inntektene. Det er kamp om arbeidskraft. Derfor er det også viktig for oss å være attraktiv i denne kampen. Satsing på kultur og næringsutvikling er essensielt for at kommunen vår skal være med i betraktningen som framtidig bosted.
Kommunen må spille på lag med reiselivet om tilrettelegging av infrastruktur for turistene, men ikke minst for at det skal være trivelig for innbyggerne våre at det kommer besøkende.
Vi må jobbe målrettet mot lokalsamfunn og reisemål slik at lokalbefolkningen og besøkende kan utnytte det beste av hverandres synergier. Da blir det bra for alle -også klimaet. Tiden er moden for å se på løsninger for hvordan man skal takle og styre tilstrømningen av turister. Etter workshopen tidligere i desember kom mange gode innspill på behov og tiltak som følges opp.
 
På vårt årlige landsbymøte var temaet i høst hvordan tar vi imot de som flytter til Nordreisa, og ikke minst hvordan vi kan få innbyggerne til å bli her. Det å kunne leve godt sammen på tross av forskjeller og uenighet er kanskje noe av det aller viktigste å bevare. Midt i tre-stammers-møte-landet, så er det en verdi vi har og skal være stolt av. -Her, i våre nære relasjoner, -i hele landet -og i verden forøvrig.
 
Husk at akkurat ditt smil kan gjøre en forskjell for et menneske du møter på gaten.
Akkurat ditt vennlige ord kan skape en bedre dag for en annen. Akkurat din omtanke kan utløse nye gode handlinger.
 
Som voksne har vi et særlig ansvar for måten vi omgås hverandre på. Barn og unge lærer av det voksne gjør og sier. Det er vi som forbilder som viser hva som er greit. Derfor må vi oppføre oss ordentlig mot hverandre. Vi må snakke om og til hverandre på en måte som vi ønsker at barna våre skal ta med seg videre gjennom livet. Da må vi av og til tenke oss godt om.  
 
Men for all del, det er lov å være uenige og å diskutere. Kanskje til og med rive seg i håret - men vi skal ikke rive håret av hverandre. Saklige diskusjoner fører til utvikling og uenighet kan til og med være sunt, men vi skal alltid møte hverandre med respekt og vennlighet uansett hvilken sak vi debatterer. Og for å gjenta mitt budskap fra talen i det konstituerende kommunestyremøtet: Hvis det er noe jeg vil dere skal huske fra denne talen, så er det akkurat det – vi skal alltid møte hverandre med respekt og vennlighet.
 
Jeg vil takke alle for året som gikk og ser frem til et nytt og spennende år.
 
Med ønske om et riktig godt nyttår til alle!
 
Hilsen Hilde Nyvoll, ordfører i Nordreisa kommune