Kommunens årsregnskap er nå avlagt og sendt til revisor for revidering.

 

Driftsregnskapet er avlagt med 3,66 millioner kroner i mindreforbruk (overskudd).

Det resterende merforbruket fra tidligere år på 4,9 millioner kroner er inndekket i sin helhet og det er i tillegg avsatt 10,5 millioner kroner til disposisjonsfond.

 

Investeringsregnskapet er avlagt med et merforbruk (underskudd) på 340 000 kroner, som utgjør 1% av totale investeringskostnader.