Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Tromsø og UNN i går. Der ønsket han å få vite mer om hvordan man kan løse problemer med avstand ved bruk av teknologi. DMS Nord-Troms ble invitert via videokonferanse til å presentere Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT).UNN har etablert og finansierer et desentralisert døgntilbud om spesialisert rehabilitering ved blant annet DMS Nord-Troms. Tilbudet omfatter tverrfaglig personell og kapasiteten er tre senger. 

Denne desentralisert spesialisthelsetjenesten skal ikke erstatte eller overta helsetjenestetilbud som f.eks. kommunal rehabilitering, sykestuesengene eller kommunal øyeblikkelig hjelp-døgn. 

Målgruppen for tilbudet er pasienter med sammensatt sykdomsbilde og omfattende helsetjenestebehov som er henvist fra spesialisthelsetjenester og/eller kommunale helse- og omsorgstjenester til PSHT og oppfyller en eller flere av kriteriene: 

  • En eller flere diagnoser eller tilstander som medfører behov for helsetjenester fra flere enheter, fagområder, avdelinger, institusjoner og forvaltningsnivåer 
  • Stort koordineringsbehov 
  • Kombinasjon somatikk, psykisk helse og rus 
  • Høy risiko for helsesvikt eller helsetjenestesvikt 
     

Dette omfatter bl.a. pasientforløp der det er behov for at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten sammen involveres via PSHT, som jobber ut fra en personsentrert, helhetlig og proaktiv metodikk. Ved å forebygge ytterligere funksjonsfall og sykdomsutvikling på et tidlig stadium reduseres behov for re-innleggelser, akutt- innleggelse i sykehus, og risiko for tidlig død. 

Den tverrfaglige personalgruppen består i sin helhet som i dag, og kompetansen benyttes inn i både sengetilbudet og PSHT Nord- Troms. Tjenestens omfang er i utgangspunktet et kortere «avklaringstilbud» inntil 10 dager, avhengig av pasientens tilstand, målsetting med oppholdet og behov for koordinering før overføring til kommune. Etter oppholdet skrives pasienten ut til kommunal helse- og omsorgstjeneste for videre oppfølging. 

Pressekontakt:
Ordfører Hilde Nyvoll
DMS-leder Hanne Marita Hansen