Pressemelding fra Nordreisa kommune 12.mars

Pressekonferanse i dag kl 13:00 på rådhuset - ordførers møterom

I forbindelse med pågående pandemi har kriseledelse i møte i dag kl 0800, besluttet omfattende tiltak for å minimalisere spredning av koronavirus. Alle i ledelse har gitt sin tilslutning til tiltakene som nå iverksettes.   

Kommunens kriseledelse satte i går stab og vil ha daglige møter fremover i tid. Formålet er å forsinke, begrense og hindre smitte av koronavirus.

Her er en oversikt over de tiltakene som er besluttet iverksatt fra og med 13.03.2020:

 • Høgegga barnehage, Storslett barnehage, Leirbukt barnehage, Sørkjosen barnehage, Oksfjord oppvekstsenter, Storslett skole, Moan skole, Rotsundelv skole, Voksenopplæringen, og kulturskolen i kommunen stenges.
 • Reisa montessoriskole og Straumfjordnes skole stenges.
 • Kirkebakken barnehage, Tømmernes naturbarnehage, Trollskogen barnehage, Reisa montessoribarnehage stenges.    
 • Nord-Troms videregående avd. Storslett stenges.
 • Rådhuset stenger for publikum. Kontakt kan skje per telefon, epost eller via Facebook. Kontaktinformasjon finner man på hjemmesiden vår. 
 • Det innføres besøksforbud på alle sykehjem og øvrige helseinstitusjoner. Det oppfordres til at pårørende kun ved helt spesielle forhold kan komme på besøk. Dette må alltid forhåndsavklares med institusjonen/boligen.
 • Reisa Vekst bes vurdere reduksjon i utførelsen av oppgaver i perioden.  
 • Biblioteket stenges.
 • Kirken avlyser gudstjenester og undervisning
 • Kino stenges.
 • Halti kulturscene stenges.
 • Svømmehall og gymsal på samfunnshus, inkl offentlig bad stenges.
 • Sørkjosen gamle skole stenges for aktiviteter
 • Alle arrangement i offentlig regi avlyses.  
  • Idrettshall stenges og andre idrettsarenaer avslutter fellesaktiviteter.
  • Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger  avlyses.  
 • Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedrifts-sammenheng underlegges samme vurdering og skal avlyses. 
 • Oppfordrer befolkningen til å unngå offentlig transport og redusere sosial omgang til det minimale. 
 • Alle bedrifter og virksomheter oppfordres til å gjøre tilpasninger slik at arbeid kan foregå mer skjermet enn vanlig, gjennom nettbasert løsninger o.l. 
 • Kommunale virksomheter bruker hjemmekontor i størst mulig utstrekning, virksomhetsleder avgjør.


Tiltaket iverksettes fra og med i morgen fredag kl 13. mars og til 29. mars. Ny beslutning på eventuelt videreføring tas fredag 27. mars. 

Konsekvenser og effekter følges tett, og disse blir konkret vurdert av kommunens ledelse kontinuerlig. Situasjonen er såpass alvorlig at vi nå må påberegne at tiltakene kan vare over en lengre periode. Det gjøres samme vurderinger i en rekke andre kommuner i landet.

Merk: det er ikke nødvendig å hamstre mat som et resultat av disse tiltakene, men bruk sunn fornuft å ha litt ekstra på lager fremover.  

Begrunnelse for tiltakene

Spredningen av viruset øker raskt. Smitten er helt klart mye mer utbredt enn det vi har registrert ved prøver. Vi har i Norge erfart at personer smitter andre før de selv får symptomer. Antallet som smittes vil derfor fort mangedobles dersom vi lever som vanlig, med omfattende møtevirksomhet og sosial omgang mellom mennesker. Tiltakene vi iverksetter skal gi oss en mulighet til å bremse på spredningen før den rammer oss alle.  Kommunens ledelse står samlet bak en vurdering i denne situasjonen, om at det er bedre med omfattende tiltak tidlig og heller ha mulighet til å lempe på disse, enn å satse på for små tiltak for sent. Vi viser til bl.a nabolandet Danmark og andre kommuner i Norge.

Kommunen har full forståelse for at tiltakene er inngripende og alvorlige samfunnsmessig sett.


Det er ikke vår vurdering at vi kan stoppe utbredelse av viruset, men det er av vital betydning for risikoutsatte i befolkningen at vi alle gjør vårt beste for å holde tilbake smittehastigheten. Vi håper dette vil dempe antall som til slutt vil bli syke, og at det kan bidra til å sikre helsetjenestens behandlingskapasitet i pandemiperioden vi står i.

I denne forbindelse er det særlig viktig at det blir lagt til rette for at helsepersonell kan gå på jobb og at familie og nettverk stiller opp ved pass av mindreårige barn som trenger tilsyn når skoler og barnehager er stengt.

Skoler vil legge til rette for alternativ undervisning via digitale plattformer og telefon.  Mer informasjon om dette vil gis fra skolene.

Vurderingene er gjort i tråd med smittevernloven, og støttes av administrativ og politisk ledelse.

 

Mediekontakt

Fungerende ordfører Karl-Gunnar Skjønsfjell tlf 916 84062

Kommuneoverlege Øyvind Roarsen, tlf 920 86 366