Nordreisa kommune stiller følgende spørsmål.

Hvilke konsekvenser får det for skoledrift i Nordreisa kommune hvis hele eller deler av elevmassen vil til offentlig skole?  For eksempel. Hvor mange må over for at det gir behov for nye klasser og for arealbehovet på hhv "nye" Moan skole og "nye" Storslett ungdomsskole?

Høsten 2019 er det dessuten blitt stilt spørsmål om framtidig drift ved Rotsundelv skole. Alternativet vil være å sende elevene til Moan/Storslett. Resultatet for Rotsundelv skole vil derfor påvirke svaret på spørsmålet i dette notatet.

Et framtidig skoleanlegg skal vurderes med henblikk på tjenlighet og kapasitet. Den byggetekniske standaren av dagens anlegg vurderes ikke av oss, men vi tar utgangspunkt i opplysninger gjengitt saksframlegget til sak 29/19 i Oppvekst- og kulturutvalget og i synspunkter fra informantene. Opplysninger om antall barn under skolealder tilsier at Rotsundelv skole i nærmeste framtid ikke vil holde på sin andel av elevene. Skolen må ha en forholdvis stor tilflytting de nærmeste årene for å ha rundt 30 elever.

 

Rapporten for Rotsundelv skole: Rotsundelv skole i Nordreisa kommune.09.12.19

Rapporten for nye Moan skole og Storslett ungdomsskole: Nye Moan skole og Storslett ungdomsskole.09.12.19