Man kan søke på ordningen innen tre uker etter svarfrist ved tildeling av barnehageplass, eller man kan søke i løpet av barnehageåret dersom man får vesentlig inntektsendring. Reduksjonen gjelder fra måneden etter søknad er mottatt kommunen. Dersom man allerede har plass i barnehage, er søknadsfristen 30. april hver vår, reduksjonen vil da gjelde kommende barnehageår.

Foreldrebetalingen er begrenset av maksimalprisen, gjeldende maksimalpris for 2019 er kroner 2 990,- per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. Hvis maksimalprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. For barnehageåret 2019/2020 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år. Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2018/2019 er inntektsgrensen 541 500 kroner. 

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Selvangivelsen(e) fra forrige år skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Dersom noe ikke er registrert i selvangivelsen av skattepliktige kapital- og personinntekter, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Skattepliktige kapitalinntekter er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst av salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendom.

I søknaden må det framkomme hvilken ordning man søker på, barnets navn og alder og navn på barnehage. Dersom man har hatt inntektsendringer, må man forklare endringer i forhold til selvangivelsen. Inntektsendringen må være nylig, og ikke eldre enn to måneder. Inntektsendringer må dokumenteres i form av lønns- og/eller trygdeslipper, eller lignende. Selvangivelse skal legges ved søknaden uavhengig om denne skal brukes til beregning.

Eksempel: Dersom en husholdning foregående år hadde en person- og kapitalinntekt på 350 000 kr, skal ikke foreldrebetalingen utgjøre mer enn 350 000 kr  x 6 %=21 000 kr per år. Med 11 betalingsmåneder i barnehage, er foreldrebetalingen per måned kroner 1 909,-.

Muligheten for å søke reduksjon i foreldrebetalingen gjelder bare for kostnader for oppholdet for barn i barnehage og ikke for kost eller kombinasjonen barnehage/sfo.

Man kan søke reduksjon i foreldrebetaling i løpet av barnehageåret dersom man får inntektsendring, eller dersom man får tildelt plass i løpet av barnehageåret. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon. Søk her: Søknadsskjema

Ved spørsmål kan du kontakte oppvekst- og kulturavdelinga ved Heidi Hole telefon 775 88 008 eller på epost: heidi.hole@nordreisa.kommune.no

Heidi Hole har kontortid hver torsdag kl.09.00-16.00

Se også UDIRs nettside om moderasjoner i foreldrebetaling.