Regelendringer fra 1. januar 2017

Det er fra 1. januar 2017 vedtatt lovendringer som har betydning på skattebetalingsområdet.
 
Med virkning fra 1. januar 2017 er flere bestemmelser endret i skattebetalingsloven og skatteforskriften. Det gjelder blandt annet reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav i skattebetalingsloven kap 9.
 
Endring av adgangen til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene
Det er vedtatt at det ikke lenger skal være adgang til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene og skatteoppkreverkontorene. Skatte- og avgiftskrav må dermed betales via kontobaserte løsninger eller med kontanter i bank. Se Prop. 1 LS (2016-2017) pkt. 16