• Spesialområde massedeponi og bearbeiding 26/9, Einevoll.
    Område for bearbeiding og mellomlagring av masser. Totalt omfatter planen et areal på 16 daa.
  • Masseuttak 38/13, Kildal
    Område for uttak av masser. Planen omfatter et areal på 12,9 da.

Følgende plan er i samme møte, sak 0102/08 vedtatt oppstartet jmf pbl § 27-1 nr 1.

  • Reguleringsplan for boligområde 13/120, Rovdas.
    Endring av eksisterende plan for boliger med tilhørende anlegg.

Frist for merknad og innspill til planer på høring eller oppstartsmelding settes til 11.01.2009. Dokumenter er lagt ut på servicetorget på kommunehuset.


Rådmannen