Rehabiliteringen

Rehabilitering er en spesialisthelsetjeneste, underlagt Nevro-, Ortopedi- og rehabiliteringsklinikken ved UNN HF. Tjenesten gir tilbud om rehabilitering og tverrfaglig opptrening etter funksjonstap. Det tverrfaglige teamet består av lege, ergoterapeut, sykepleier i geriatri, fysioterapeut og logoped. Avdelingen har 3 døgnplasser. Rehabiliteringen er samlokalisert med sykestua hvilket gir en avdeling med sammenlagt 7 sengeposter.

 Hovedgrupper er pasienter med slag, rehabilitering innen geriatri, ortogeriatri, reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svekkelse I helse.

 Rehabiliteringen er en spesialisthelsetjeneste og pasientene må ha et mer komplisert sykdomsbilde for å få innvilget et rehabiliteringsopphold.

Inntaksområdet er i hovedsak Nord-Troms. For øvrige deler av Troms og Finnmark gjelder tilbudet primært innenfor afasi. Henvisninger skal komme fra leger på UNN, andre sykehus eller fastleger.

 Rehabiliteringen driver utadrettet virksomhet innen områdegeriatri, slag og afasi. Ved ambulering til kommunene i Nord-Troms tilbys det veiledning og oppfølging for pasient, pårørende og helsepersonell.

Pasientsentrert Helseteam (PSHT)

Nasjonal Helse- og sykehusplan gir føringer om hvordan helsetjenestene skal være i fremtiden. Nasjonal Helse og sykehusplan sier at sårbare pasienter/stormottakere skal møtes med tverrfaglig sammensatt team. Spes.helsetjenesten skal gjøre en dreining ut fra sykehuset og mot hjemmet til pasientene.

Stormottakersatsningen har som formål å bidra til at pasienter ved UNN som har komplekse og kompliserte helsetjenestebehov får tilbud om personsentrerte helsetjenester.  PSHT er en del av stormottakersatsningen.

Det skal utarbeides en lokaltilpasset PSHT tjeneste i samarbeid med Nevro-, Ortopedi- og rehabiliteringsklinikken ved UNN HF.