Kommunestyret vedtok våren 2017 at det skulle gjennomføres et forprosjekt for å se på muligheten for å etablere et villakssenter i Nordreisa. Prosjektet fikk i 2018 støtte fra Troms fylkeskommune og Statskog med tilsammen kr 600 000. Gjennomføringsperioden har vært oktober 2018 til mai 2020. Prosjektet har i denne perioden samarbeidet tett med Reisa Elvelag, Halti nasjonalparksenter og flere andre aktører med nær tilknytning til Reisaelva.  
Styringsgruppen i forprosjektet har konkludert med at et villakssenter er et positivt og utviklende tiltak som bør videreføres i et hovedprosjekt. 
Saken behandles i kommunestyret 25.juni 2020.

For mer informasjon om prosjektet: Følg linken for rapport og vedlegg.

Rapport og vedlegg: