Rekruttering av sektorleder og lokale lønnsforhandlinger for sektorledere

Avisa Nordlys har i det siste skrevet artikler om rekruttering av sektorleder for helse og omsorg og lokale lønnsforhandlinger for kommunens toppledere.

Rådmannen ser det som nødvendig å komme med faktainformasjon om sakene:

Rekruttering av sektorleder
Sektorlederstillingen ble lyst ledig med søknadsfrist 8. juni 2018. Innen fristens utløp var det 5 søkere til stillinga. En av søkerne var Sara-Kristine Loso, som rådmannen kjenner privat. Rådmannen erklærte seg derfor inhabil i ansettelsen. Saken ble håndtert videre av ordfører, med bistand fra Service- og personalsjefen.
Tre kandidater ble plukket ut til intervju, men den tredje kandidaten trakk sin søknad. Intervju ble foretatt 30. juli og 2. august. Det ble besluttet å lyse ut stillingen på nytt for å få et bredere utvalg av kvalifiserte søkere til stillingen. 2. gangs utlysning hadde søknadsfrist 1. september, men det kom ingen nye kvalifiserte søkere etter siste utlysning.

Den 11. september ble Sara-Kristine Loso innstilt til stillingen som sektorleder og saken ble behandlet av administrasjonsutvalget 20. september. Forhandlinger om lønn ble gjort 26. september av ordfører og service- og personalsjef. Det ble enighet om kr. 790 000 i årslønn.

Lokale lønnsforhandlinger
Arbeidsgivers forhandlingsutvalg består av rådmann, service- og personalsjef og personalkonsulent, jfr kommunestyrets delegasjonsreglement. Fristen for å fremme lønnskrav var 23. september. Lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført 8. oktober.


Utgangspunktet for lederes lønnsforhandlinger er kommunens lønnspolitiske retningslinjer og hovedtariffavtalens kap 3.4. med vedlegg 3 (retningslinjer for lokale forhandlinger – god forhandlingsskikk). Sitat fra lønnspolitiske retningslinjer: «Ved fastsettelse av lønn for ledere gjelder følgende kriterier: En leder skal som hovedregel tjene mer enn dem hun/han er satt til å lede. Unntak kan gjelde når en ansatt har spesialkompetanse vedkommende får lønnsmessig uttelling for.»

Rådmannen har under forhandlingene forholdt seg til prinsippet om at ledere skal lønnes over dem de er satt til å lede. Arbeidsgivers 1. lønnstilbud til sektorledere ble sendt ut 3. oktober og tok utgangspunkt i lønn for ny rekruttert virksomhetsleder på kr 750 000. Forhandlingene endte med kr. 790 000 i årslønn for sektorlederne, økonomisjefen og service- og personalsjef. Ingen fikk innfridd sine lønnskrav fullt ut, men fikk samme lønn som ny rekruttert sektorleder for helse og omsorg. Ingen av topplederne har selv forhandlet sin lønn. Dette er gjort gjennom fagforeningene. Service- og personalsjefen fratrådte lønnsforhandlingene under forhandling av hennes lønn.


Rekruttering av ledere har de siste årene vist seg å være vanskelig. Tilbakemeldinga fra egne ledere og potensielle søkere er at lederlønna ikke står seg i forhold til ansvar og krav i stillingene. Like viktig som å rekruttere nye ledere, er å beholde de man har, jfr HTA kap 3.4.1 sitat «behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft». Dette har rådmannen vektlagt under lederlønnsforhandlingene for alle ledere.

Konklusjon:

  1. Ordfører har ikke vært involvert i lokale lønnsforhandlinger.
  2. Rådmannen har ikke vært involvert i ansettelsen av ny sektorleder for helse og omsorg.
  3. Rådmannen har ikke vært med på lønnsfastsettelsen av ny sektorleder.

Rådmannen har gjennom lønnsforhandlingene verdsatt sine ledere for deres kvalifikasjoner og for den jobben de gjør. Rådmannen håper at den negative publisiteten rundt denne saken ikke har skadet vår fremtidige rekruttering av ledere, da vi er avhengige av dyktige ledere også i fremtiden.


Anne-Marie Gaino
Rådmann