Årets hovedopptak - Søknadsfrist er 1. mars 2017

Barnehageloven § 12a. - Rett til plass i barnehage
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

OBS! Utvidelsen av retten til barnehageplass for barn som fyller et år i november: I behandlingen av statsbudsjettet for 2017 har Stortinget fattet vedtak om at barn født i november skal få rett til barnehageplass. Retten skal tre i kraft i 2017. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelsen av retten til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring.

Hovedopptak
I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledige i august til barn med lovfestet rett til plass i barnehage. Man må ha registrert sin søknad innen søknadsfristen for å oppfylle retten til plass.

Foreldre til barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2017, må også huske å søke innen fristen som er 1. mars 2017. Foreldrene må oppgi ønsket startdato i søknaden om barnehageplass. Selv om retten til plass først vil inntre i september, oktober eller november, kan barnehagene velge å tilby barna plass tidligere. 

Søk plass i barnehage her