Du har tatt et valg, funnet riktig stemmeseddel, og lagt den i urnen. Og så er det bare å vente på resultatet. Men hva skjer med stemmeseddelen fra den slippes i urnen til det endelige valgresultatet foreligger?

Forenklet kan prosessen beskrives slik: Etter at valglokalet har stengt, åpnes urnen. Valgmedarbeidere i kommunen tømmer urnen og gjør den første opptellingen. Nordreisa kommune har maskinell opptelling.

 

Forskjellene mellom en maskinell opptelling og en manuell opptelling er at i en maskinell opptelling er det dokumentskannere og programvare som tolker informasjon på sedlene, mens det i en manuell opptelling er det mennesker som tolker all informasjon. I tilfeller der EVA Skanning ikke klarer å tolke informasjonen på seddelen entydig, må seddelen gjennom en manuell verifiseringsprosess. Da gjennomgår en valgmedarbeider bilder av stemmeseddelen manuelt og bestemmer hva som er korrekt tolkning. Menneske og maskin jobber slik sett tett sammen.

Når en telling er ferdigstilt i EVA Skanning, overføres den til valgadministrasjonssystemet EVA Admin, der valgansvarlig må godkjenne tellingen. I denne godkjenningsprosessen sammenligner valgansvarlig tallene (partifordelt) med foregående utførte tellinger. De foregående tellingene kan være maskinelle og/eller manuelle. Man kan utføre så mange kontrolltellinger man vil og sammenligne tallene, helt til man endelig har godkjent tellingen. Kombinasjonen av både manuelt og maskinelt gjennomførte tellinger gjør resultatet pålitelig. Stemmesedlene telles også på flere nivåer, slik at for eksempel ved stortingsvalg telles sedlene både av kommunene hver for seg og fylkene sentralt. Dette foregår ved at kommunene gjør en foreløpig og en endelig telling på valgdagen, før sedlene sendes til fylkeskommunen for en endelig kontrolltelling.

Valgstyret i hver enkelt kommune eller fylke er ansvarlig for at tellingen er korrekt. Dette gjelder også i skannsentrene. Selv om valgstyrer da går sammen om å etablere felles infrastruktur, har de fortsatt individuelt ansvar.

Installasjon av EVA skanning

Systemet installeres lokalt hos de som ønsker å benytte det. Kommunene og fylkene har også anledning til å samarbeide om installasjonen og utstyrsleveransen med en av de forhåndsgodkjente skanningleverandørene. For valget i 2017 er disse Evry, Idox og Indra. Leverandørene sin rolle er begrenset til å bistå på den tekniske delen av utrullingen og installasjonen. Ingen av leverandørene har adgang i selve valgsystemet. IKT-enheten i kommunen/fylkeskommunen er tett på installasjonsprosessen. Rent utstyr, sikkerhetsoppdateringer, antivirus, hardening og detaljerte testprosedyrer sørger for at sikkerheten er godt ivaretatt på hver enkelt PC, skanner og i nettverket.

Grundig testing

Alle installasjoner av EVA Skanning gjennomgår et omfattende testløp etter utrulling. Kommunen akseptansetester sin egen installasjon, de benytter systemet i egen trening og gjennomfører et nasjonalt prøvevalg med ekte stemmesedler. Prøvevalget ble gjennomført i august 2017 med vellykket resultat. Alt for å sikre at det lokale systemet oppfører seg som forventet.

Flere lag med sikringsmekanismer

Den underliggende programvaren som brukes for å skanne stemmesedlene, ReadSoft FORMS, har vært brukt i en rekke tidligere valg og er en anerkjent løsning for dokumentskanning. Utgaven som benyttes underliggende i skanningdelen av EVA Skanning er uendret de senere år, og er upåvirket av eventuelle overdragelser/oppkjøp av selskapet ReadSoft som har skjedd i ettertid.  

Systemet EVA Skanning har flere lag med digitale signeringsmekanismer innebygd for å sikre integriteten til systemkoden, biblioteker og ikke minst til dataene. Vi kan derfor være trygge på at det sentrale valgsystemet kun vil snakke med en ekte utgave av EVA Skanning som kommer fra Valgdirektoratet selv.

Endelig opptelling

Etter den foreløpige opptellingen skal valgstyret i kommunen foreta sin endelige opptelling. Rundt halvparten av kommunene bruker skannere til å gjøre dette. Noen kommuner teller også den foreløpige opptellingen ved hjelp av skannere. Ved den endelige opptellingen telles alle stemmesedlene på nytt. Dette er en kontrolltelling, hvor hensikten er å få samme resultat som ved den foreløpige opptellingen. Eventuelle tvilsomme sedler vil enten godkjennes eller forkastes.

For kommuner som skal skanne vil tallene overføres fra skanningløsningen. Uansett opptellingsmåte må valgstyret i kommunene ta stilling til om opptellingsresultatet kan godkjennes eller må forkastes og telles på nytt.

Deretter sendes valgmateriellet, herunder stemmesedlene og valgstyrets møtebok, til fylkesvalgstyret som har ansvaret for å foreta valgoppgjøret.

Ved stortingsvalget er det fylkesvalgstyret som registrerer endringer velgerne har gjort på stemmesedlene. Fylkesvalgstyrets endelige opptelling, også kalt kontrolltelling, består i å telle alle stemmesedler på nytt og kontrollere at de får samme resultat som kommunene. Det er også fylkesvalgstyret som foretar valgoppgjøret, og dermed gir oss de endelige resultatene for hvilke partier og kandidater som har kommet inn på Stortinget.

Ikke enig i valgoppgjøret?

Alle som har stemmerett kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget i det fylket/den kommunen vedkommende er manntallsført. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført klagerett. Det kan klages over ”forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget”. Stortinget er klageinstans når det gjelder klager om stemmerett og retten til å avgi stemme. Riksvalgstyret skal avgi uttalelse til Stortinget om klagesakene. Øvrige klager behandles av riksvalgstyret. Riksvalgstyret sender sine vedtak i klagesaker til Stortinget. Klagen må innsendes innen syv dager etter valgdagen. Klage over fylkesvalgstyrets valgoppgjør må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret foreligger.  Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret, fylkesvalgstyret, Fylkesmannen, departementet eller Stortingets administrasjon.

Her kan du lese om maskinell opptelling ved valg i Norge

Her kan du lese om det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA