Det er store snømengder i Nordreisa nå, høye brøytekanter og fulle snødeponier skaper problemer med å bli kvitt snøen.

Kommunen får mange klager fra innbyggere om snømåking fra private avkjøringer og parkeringer ut på kommunal vei eller snuplass.  

Når noen benytter kommunal vei eller snuplass som snødeponi, får det flere konsekvenser som kan bli alvorlige. Det skaper trafikkfarlige situasjoner for små og store trafikkanter, både gående og kjørende. I tillegg kan det føre til at nødetater ikke kommer seg fram til den som trenger hjelp når det haster. I tillegg skaper man merarbeid og frustrasjoner for egne naboer som får all snøen inn i sin avkjøring.

Dersom man ikke lenger har plass på egen tomt for å lagre snø fra egne areal, må man ta ansvar for å rydde plass eller transportere bort snø. Dette arbeidet må man selv organisere og betale for.

Nordreisa kommune henstiller sterkt til alle om å ta hensyn til hverandre og ikke benytte den enkleste løsningen som blir andres problemer. Ta særlig hensyn til våre barn, eldre og bevegelseshemmede. De har samme behov og rett som oss andre til å benytte de kommunale veiene.