Redusert betaling
For barnehageåret 2020/2021 kan familier (husholdninger) med lavere samlet inntekt enn 574.750 kroner søke kommunen om redusert pris. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Foreldrebetalingen er begrenset av maksimalprisen og gjeldende maksimalpris for 2020 er 3 135 kroner per måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Gratis kjernetid – fritak fra betaling 20 timer per uke
For barnehageåret 2020/2021 kan familier med samlet personinntekt under 566.100 kroner søke om fritak for betaling 20 timer per uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart. For 2.åringene gjelder ordningen fra og med 1. august i det kalenderåret de fyller to år.

Inntekt som legges til grunn ved søknadsbehandlingen er husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Inntekten må dokumenteres med skattemelding/selvangivelse for 2019. Dersom det er endringer i beløp fra sist skattemelding eller et beløp mangler i skattemeldingen er du som søker pliktig til å opplyse og dokumentere dette når du søker. Med husholdningens inntekter menes i forskriften her husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.

Søknaden gjelder for maksimalt ett barnehageår om gangen. Søknad om reduksjon gjelder for både private og kommunale barnehager.

For søknader før 15. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 15. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Tilsendt faktura må betales i sin helhet i påventa av vedtak om redusert foreldrebetaling. Fratrekk vil komme på faktura når vedtak foreligger.

Med husholdning menes i forskriften her ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom søker er samboer uten felles barn, må søker opplyse kommunen om dette.

Bor barnets foreldre hver for seg og barnet bor fast hos begge foreldrene, er det inntekten til husholdningen til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet som skal legges til grunn i vurderingene etter § 3b og § 3c.

I søknaden må det framkomme hvilken ordning man søker på, barnets navn og alder og navn på barnehage. Dersom man har hatt inntektsendringer, må man forklare endringer i forhold til selvangivelsen. Inntektsendringen må være nylig, og ikke eldre enn to måneder. Inntektsendringer må dokumenteres i form av lønns- og/eller trygdeslipper, eller lignende. Selvangivelse skal legges ved søknaden uavhengig om denne skal brukes til beregning.

Søk her: Søknadsskjema

Se også Udirs nettside om moderasjoner i foreldrebetaling.

Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Nordreisa kommune følger de nasjonale satsene. 

Det er Nordreisa kommune som behandler søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i både kommunale og private barnehager. Det er kommunen der barnet er folkeregistret i som skal behandle søknad om reduksjon.

Ved spørsmål om søknadskjema kan du kontakte oppvekst- og kulturavdelinga ved Edel Gulbrandsen telefon 775 88019 eller på epost: edel.gulbrandsen@nordreisa.kommune.no.

Ved fakturaspørsmål kan du kontakte økonomiavdelinga ved Linda Halvorsen, telefon 775 88031.