Redusert foreldrebetaling

Ingen husholdninger skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Du som søker, må ha samme folkeregistrerte adresse som barnet med barnehageplass. Dere må bo i Nordreisa kommune.

Vi regner ektefeller, samboere og registrerte partnere som samme husholdning. Vi regner samboere som to ugifte personer med felles barn eller som bor sammen og har bodd sammen i minst tolv av de siste 18 månedene.

Gratis kjernetid 

Du kan få 20 gratis timer i uken fra og med 1. august året barnet fyller to år. Fra 1. august 2022 gjelder dette for de med inntekt under 598 825 kroner.

Dokumentasjon

Skattemelding for siste år må legges ved. Unntaket er dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år. Dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV. Det må framkomme hvem inntekten gjelder for.

Dokumentasjonen vedlegges søknaden eller ettersendes til:

Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett.

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med navn og referanse-id som du får fram på skjermen når søknaden er sendt.

Du må søke på nytt for hvert år barnet går i barnehage. Ny dokumentasjon må legges med hver gang.

Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Nordreisa kommune følger de nasjonale satsene. 

Det er Nordreisa kommune som behandler søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i både kommunale og private barnehager. Det er kommunen der barnet er folkeregistret i som skal behandle søknad om reduksjon.

Ved spørsmål om søknadskjema kan du kontakte oppvekst- og kulturavdelinga ved Edel Gulbrandsen telefon 775 88019 eller på epost: edel.gulbrandsen@nordreisa.kommune.no

Ved fakturaspørsmål kan du kontakte økonomiavdelinga ved Linda Halvorsen, telefon 775 88031.