Søk tilskudd gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

-Private aktører, frivillige organisasjoner  og offentlige instanser kan søke om tilskudd.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser nå ordningen med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2017.

1.      Søknadsskjema og -frist

Alle søkere skal bruke søknadsskjemaet som ligger i Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

Søkere finner nærmere informasjon til å forberede søknader ved å lese regelverket.

Søknadsfrist og mer informasjon finnes på tilskuddsordningens nettside.

NB.: Søknadsfrist  for tilskuddsåret 2017 er fredag 2. desember 2016.

2.      Annet

For hele utlysningsteksten, se tilskuddsordningens nettside.