27.mars i 2000 åpnet Sonjatun Omsorgssenter som er et sykehjem med to avdelinger spesielt tilrettelagt for personer med demens. Det er 8 plasser på hver avdeling. En av plassene brukes til avlastning /korttidsplass og demensutredning. Utenfor sykehjemmet er det en sansehage med terrasser og vandrestier.

Sonjatun Omsorgssenter skal være en ressursavdeling for personer med endret atferd og demenssykdom. Personalet skal ha ulik kompetanse, men de skal gjennom holdninger og atferd i det daglige arbeidet vise vilje til videre utvikling. Avdelingene skal være spesielt fokusert på bruk av tillitsskapende tiltak, for å forebygge bruk av tvang.  Økt kompetanse vil føre til økt motivasjonen for faget demens og utfordrende atferd, noe som igjen kommer både ansatte, pasienter og pårørende til gode.

27. mars for 20 år siden, flyttet 12 pasienter fra Sonjatun sykehjem til Omsorgssenteret.

Vi var alle spent på hvordan flyttingen skulle påvirke pasientene. Pårørende bidro til å skape en god og hjemlig atmosfære for sine, ved å ta med møbler og personlige ting hjemmefra. Pårørende er en viktig ressurs for oss på Omsorgssenteret som vi vet å sette pris på.

Vi er alle stolte over den omsorgen som gis til pasientene. Demens er en utfordrende sykdom, både for den som har fått diagnosen, pårørende og de som yter helsehjelpen. Alle jobber med det målet om at pasientene skal oppleve trygghet og trivsel i hverdagen.

I løpet av årene har mange vært på besøk har på Omsorgssenteret for å se på sykehjemmets utforming og for å høre hvordan vi driver sykehjemmet. Vi som jobber her er stolte over arbeidsplassen og det arbeidet som gjøres her. I 2010 mottok Sonjatun Omsorgssenter demensprisen i Troms fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Vi har alltid lagt vekt på å ha et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet har vært lavt, og i 2016 fikk vi IA-prisen og juryens begrunnelse var: Tydelig og inkluderende IA-virksomhet som legger vekt på tett oppfølging, motivasjon, kompetanseheving og godt arbeidsmiljø.  I årenes løp har vi vært på mange personalturer både i inn- og utland, dette er med på å styrke samholdet i personalgruppen.

Som leder vil jeg takke alle mine kollegaer for et godt samarbeid. Det har vært en glede å jobbe sammen med dere som alltid er til god støtte og hjelp, både i medgang og i motgang. Etter 20 år går jeg straks ut av stillingen som leder, men jeg fortsetter som sykepleier. Sammen er vi sterke. Ta godt vare på hverandre.

 

Anita Jensen