Foto: Ellinor Evensen

Nordreisa kommune bevilger hvert år et lite beløp til støtte for store arrangementer. 

Alle frivillige, næringslivsorganisasjoner og andre kan søke om midler fra støtteordningen. Med lag og foreninger menes også individuelle utøvere som deltar i nasjonale eller internasjonale konkurranser med tilhørighet til kommunen.

Midlene skal bidra til å fremme kommunens mål for Nordreisasamfunnet, beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. Våre hovedsatsinger er attraktivitet, folkehelse og økonomi. Støtte kan blant annet gis til:

 • Arrangementer som fremmer barn og unges aktivitetstilbud.
 • Arrangementer som synliggjør kommunen og regionen i Nordkalotten, landet, landsdelen, fylket eller regionen, og på den måte bidrar til økt attraktivitet og bolyst.
 • Arrangementer som fremmer næringsinteresser, som f.eks. handel, produksjon og tjenester.
 • Arrangementer som bidrar til god folkehelse.

 

Slik søker dere:

Søknaden skal sendes inn ved bruk av eDialog  - I tittelfeltet oppgir du: 2020/125 Søknad om støtte til store arrangementer 2020

Klikk her for mer informasjon om edialog

Søknad skal inneholde:

 1. Søknaden skal merkes med: "Støtte til store arrangementer 2020"
 2. Navn på organisasjon/ tiltak.
 3. Org. nr
 4. Kontaktperson med telefon nr.
 5. Konto nr.
 6. Hovedmålgruppe.
 7. Forventet antall deltakere
 8. Forventet antall besøkende
 9. Nordreisa kommune har i kommende kommuneplanperiode tre hovedsatsinger; attraktivitet, folkehelse og økonomi. Tiltaket må støtte opp om dette. Beskriv aktiviteten og forventet effekter.

 

Behandling

 • Det er en søknadsrunde i året. Søknadsfristen i 2020 er 1.mars.
 • Tildeling og utbetaling av midler skjer cirka 3 uker etter søknadsfrist.

 

Kontaktperson:
T: +47 77 58 80 53 / 417 06 134