Måleområdet strekker seg fra Manndalen i sørvest og videre nordøstover og nordover til Kvænangsfjorden (se vedlagte kart). Base for målingene vil den første tiden ligge i Birtavarre, men vil senere bli flyttet til Storslett.

Formålet med disse målingene er primært generell geologisk kartlegging men med spesiell vekt på å finne mineralske ressurser.  Denne kartleggingen er ett av tiltakene i regjeringens mineralstrategi presentert 2013, og en videreføring av tilsvarende kartlegging i området de tre siste årene.

Målesystemet bæres av et gult og svart helikopter fra firmaet Heliscan as. Målingene starter 3. september (avhengig av været) og en regner med å avslutte i starten av oktober. Det vil ikke bli foretatt målinger i dårlig vær (regn, tåke, snø, sterk vind), og heller ikke dersom solflekkaktivitet gir forstyrrelser i jordens magnetfelt. Av denne grunn er det vanskelig å fastsette eksakt varighet og tidspunkt for målingene.

Selve målingene foregår ved at et helikopter med underhengende målesonde flyr i linjer med innbyrdes avstand 200 meter. Helikoptert flyr med nær konstant høyde ned mot 60 meter over bakken og i en hastighet på 100 km/t. Instrumenter måler variasjoner i jordas magnetfelt, variasjoner i den elektriske ledningsevnen og variasjoner i radioaktiv stråling. Magnetfeltet og den elektriske ledningsevnen måles fra en sonde som slepes 30 meter under helikopteret.  Den radioaktive strålingen måles med en større sensor som er festet under helikopteret. Denne gir informasjon om konsentrasjoner av de naturlige elementene kalium, uran og thorium i bakken. Dersom det finnes menneskeskapt cesium vil denne også bli kartlagt.

Målingene utføres med utstyr som har godkjent montering i helikopter av "European Aviation Security Agency (EASA), måleområdene er klarert med Nasjonal SikkerhetsMyndighet (NSM).

Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres. Målingene gjennomføres i nært samarbeid med reineiere i området. Omriss/kart av måleområdet.

For mer informasjon, kontakt: