Nordreisa kommune legger stadig offentlige dokumenter ut til høring. Dette kan være kommunale høringssaker, men også private reguleringsplaner. Høringer blir annonsert i Framtid i Nord og på kommunens hjemmesider, hvor sistnevnte inneholder alle saksdokumentene for de enkelte sakene som ligger til høring i kommunen. I tillegg sendes høringsbrev til de aktører og myndigheter som blir berørt av saken det gjelder, men som også legges ut som høringsdokument. Nordreisa kommune regner med at lag og foreninger v/styreleder holder seg oppdatert i disse høringssakene på vegne av sine medlemmer. Det vil si at disse må med jevnle mellomrom må sjekke sine digitale postkasser (eventuelt Altinn dersom Digital postkasse ikke er etablert (anbefales)), går inn på kommunens nettside og/eller ser på annonsesiden i Framtid i Nord for å undersøke hva som ligger til høring. Når Nordreisa kommune sender høringsbrev til lag og foreninger forventes det at disse tar stilling til temaet. En eventuell uteblivelse av merknad tolkes som samtykke. "Digital kommunikasjon som hovedregel" er prinsippet som alle offentlige sektorer arbeider etter, og Nordreisa kommune var allerede i 2016 godt igang med innførelsen. I 2019 opplevde Nordreisa kommune å legge ut en sak til høring, hvorav høringsvarselet som ble sendt elektronisk til 45 mottakere i kommunen (lag, foreninger, tilgrensende kommuner). Av disse 45 mottakerne ble 6 av høringsbrevene åpnet. Dette tyder på at flere av kommunens høringer ikke når fram til lokale lag og foreninger, og kan forklare eventuelle oppfattelser av å ikke bli involvert.

 

Kommunen oppfordrer derfor alle lag og foreninger om å utarbeide rutiner for å holde seg oppdatert ved å ta i bruk Digital postkasse, jevnlig sjekke Altinn og se om det er lagt ut nye saker til høring på kommunens hjemmeside.

 

Informasjon om hvordan ditt lag eller forening kan opprette digital postkasse finner du på kommunens hjemmeside her.

 

Til info jobbes det med å fornye kommunens hjemmeside, hvor det på forsiden vil komme en ny knapp som heter "Høringer", her vil alle saker som ligger til høring bli lagt. I dag ligger som nevnt høringssaker under "Planlegging".