Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra Kulturdepartementet (KUD) og anbefalinger fra Norges Idrettsforbund (NIF). Kriterier for fordeling av LAM-midler ble vedtatt i styremøtet til Nordreisa idrettsråd 12.10.21. Både barn (6-12 år) og ungdom (13-19) skal tilgodeses og vil bli tildelt 75 % av LAM-tildelingen i år basert på medlemstall pr. 31.12.20. Resterende 25 % vil bli tildelt lagende på bakgrunn av søknad. Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes og midlene skal brukes til aktivitet for både barn og ungdom. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede. Likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere med nedsatt funksjonsevne), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen.

Retningslinjer for fordeling av lokale aktivitetsmidler til lokale lag og foreninger (NIF/KUD)

a) Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.

b) Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende personlige medlemmer.

c) Alle lag som tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, og som er medlemmer i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), har rett på tilskudd.

I tillegg skal idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) og b), skal gis tilskudd.

d) Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.

e) Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

f) Likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere med nedsatt funksjonsevne), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen.

g) Tilskudd fra ordningen skal ikke kunne danne grunnlag forfortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

h) Idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, og det skal framgå hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen.

Søknad sendes elektronisk med utfylling av vedlagte skjema og med årsrapport og revidert årsregnskap for siste år vedlagt.

Komplett søknad skal ha innkommet til: nordreisa.idrettsrad@hotmail.com senest 28. oktober 2021 for å bli vurdert. Alle lag som sender inn søknad vil motta bekreftelse på at søknaden er mottatt av Nordreisa idrettsråd. Tildelte midler forventes å bli utbetalt i løpet av desember 2021.

 

Det må sendes inn en kortfattet søknad for den ekstraordinære tildelingen innen 28. oktober til idrettsrådet ved nordreisa.idrettsrad@hotmail.com. Søknaden må være undertegnet av minst ett styremedlem og inneholde informasjon om:

  • tiltak for å beholde, få tilbake gamle og rekruttere nye medlemmer
  • eventuelle tiltak som er gjort/planlagt for å fremme mangfold, inkludering (for eksempel av barn og unge som i liten grad deltar i idrett eller med nedsatt funksjonsevne) og lav terskel for deltakelse
  • kompetanseheving i forhold til barneidrett, for eksempel trenerkurs, aktivitetslederkurs og andre kurs som bidrar til økt kompetanse og aktivitet hos barn og unge
  • eventuelle andre relevante forhold ved medlemssituasjonen