Hvem kan søke?

• Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
• Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke støtte fra denne ordningen. ​ 
• Det er kun kommuner eller fylkeskommuner som kan søke tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp (loser/ungdomsloser).Det er kun kommuner eller fylkeskommuner som kan søke tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp (loser/ungdomsloser).
• Tilskuddsordningen består nå av en ny og sammenslått ordning som tidligere var de tre tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». 

Det kan søkes om tilskudd til følgende aktivitetstyper for inntil en tre-årsperiode
• Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
• Jobbtilbud og veiledning
• Utstyrssentral
• Lokal fritidskasse
• Kultur- og aktivitetskort
• Aktivitetsguide
• Los/ungdomslos
• Åpen møteplass
• Utprøving av arbeidsmodeller
• Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
• Annen lokal aktivitet
• Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner 

Mer informasjon om tilskuddsordningen kan finnes her:
Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022 (bufdir.no)

Det er svært viktig at søkere har satt seg godt inn i forskriften, veileder for søkere og krav til rapportering. 

Søknadsskjema:
Alle søknader sendes inn gjennom Bufdirs  søknadsportal. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Søknadsfristen er 17. desember 2021

Mer informasjon: Tilskudd til inkludering av barn og unge (bufdir.no)

Søknadsskjema: https://soknadsportal.bufdir.no/#login