Tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk og vilttiltak 

Spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap og områdetiltak (SMIL) - Skjema og kommunal forskrift

- Tilskuddet til miljøverdier i landbrukets kulturlandskap
- Tilskudd til freda og verneverdige bygninger ved vedlikehold 
- Tilskudd til skjøtsel og istandsetting som går utover det en kan  

   regne med ved vanlig landbruksdrift. 
- Organisert beitebruk 

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
Tilskudd til skogkultur - skjema - kommunal forskrift

- Tilskudd til veibygging 
- Tilskudd til miljøtiltak i skog 
- I områder der det drives skogbruk kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner. 
- Tilskudd til andre tiltak i skogbruket

Kommunalt viltfond - retningslinjer- Tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m.

Litt til om alle ordningene

Søknad om tilskudd sendes Nordreisa kommune,

Boks 174, 9156 Storslett innen 30. mai 2007.