Fylkesmannen var på uanmeldt tilsyn ved Sonjatun sykehjem med tema ernæring  09.01.17. 

I tilsynsrapporten  av 27.01.17 fikk kommunen følgende avvik:

«Nordreisa kommune sikrer ikke kartlegging av alle pasientenes ernæringsstatus og oppfølging

av tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos pasienter ved Sonjatun sykehjem.»

 

Ledelsen i Helse og omsorg har jobbet med tiltak for å lukke avviket, og det ble 24.02.17 sendt en plan lukking av avviket .

 

Fylkesmannen  har 13.03.17, etter kommunens redegjørelse og tiltak for kontrollrutiner, lukket avviket og avsluttet tilsynet.

 

Nordreisa helse- og omsorgsutvalg er i møte 21.03.17 orientert om tilsynet og om tiltak som er iverksatt for å lukke avviket.