Fylkesmannen åpnet 23.9.2016 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen ved Storslett skole i Nordreisa kommune og med Nordreisa kommunes

forsvarlige system knyttet til dette temaet. Det ble gjennomført stedlig tilsyn 23. og 24. november 2016.

 

Tilsynet var et felles nasjonalt tilsyn som handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn:

  • Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

  • Forvaltningskompetanse

  • Skolebasert vurdering

Tema for tilsynet med Nordreisa kommune — Storslett skole er skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen.

Hovedpunkter er:

  • Skolens arbeid med opplæringen i fag

  • Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte

  • Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning

  • Vurdering ved behov for særskilt språkopplæring

  • Skoleeiers forsvarlige system knyttet til dette

Fylkesmannens tilsynsrapport konkluderer med at 16 av 21 rettslige krav ikke er oppfylt, se vedlagte rapport.

Ledelsen i oppvekst og kultur har etter at foreløpig tilsynsrapport ble utarbeidet (20.12.16), jobbet med å rette opp avvikene og regner med å ha dette på plass innen Fylkesmannens frist 14.05.17.

 

Tilsynsrapport  Rapport.PDF