Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Avløserordningene i jordbruket
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avlastning
Arealoverføring

B
Byggavfall - kildesortering
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Bruksendring
Brannvern og tilsyn
Borgerlig vielse
Bolig - oppføring av ny bolig
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Barnehageplass
Barnehage - etablering og drift

D
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak
Digital postkasse

E
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Eierseksjonering/reseksjonering
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familievernkontor
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fysioterapi
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fri rettshjelp
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fradeling av eiendom
Forurenset grunn - bygging og graving
Forliksråd
Forhåndskonferanse

G
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grensejustering
Gravferd

H
Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp
Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon

I
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Innbyggerinitiativ
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Incestsenter

J
Jegerprøven

K
Krisesenter
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Konfliktråd
Kommunal planlegging - medvirkning

L
Leksehjelp i grunnskolen
Legevakt
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Landbruksvei - bygging
Landbrukseiendom - deling

M
Musikk- og kulturskole - opptak
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Matrikkel - retting
Matombringing

N
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) - tilskudd
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nabovarsel - byggesak

O
Opptenning av ild utendørs
Oppmålingsforretning
Omsorgslønn
Omsorgsbolig

P
Psykiske helsetjenester
Produksjonstilskudd i jordbruket
Pleie i livets sluttfase

R
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Reklameskilt langs vei
Rådgiving i skolen

S
Søknad om utslippstillatelse
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Svangerskapsomsorg
Støttekontakt
Startlån bolig
Spillemidler til idrettsanlegg
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Skolemiljøet
Selvbygger

T
Tannhelsetjeneste
Trygghetsalarm
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

U
Utslippstillatelse

V
Veivedlikehold
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vald - godkjenning
Vaksine

Ø
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp