Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Avløserordningene i jordbruket
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avlastning
Arealoverføring

B
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Byggavfall - kildesortering
Bruksendring
Brannvern og tilsyn
Borgerlig vielse
Bolig - oppføring av ny bolig
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Barnehageplass
Barnehage - etablering og drift

D
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak
Digital postkasse

E
Etablererprøven for serveringsvirksomhet
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Eierseksjonering/reseksjonering
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

F
Fastlege
Familievernkontor
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Forhåndskonferanse
Fysioterapi
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fri rettshjelp
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fradeling av eiendom
Forurenset grunn - bygging og graving
Forliksråd

G
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne
Grensejustering
Gravferd

H
Helsestasjon
Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp
Helsestasjon for ungdom

I
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Innbyggerinitiativ
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Incestsenter

J
Jegerprøven

K
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Krisesenter
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Konfliktråd
Kommunal planlegging - medvirkning

L
Leksehjelp i grunnskolen
Legevakt
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Landbruksvei - bygging
Landbrukseiendom - deling

M
Musikk- og kulturskole - opptak
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Matrikkel - retting
Matombringing

N
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) - tilskudd
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nabovarsel - byggesak

O
Omsorgslønn
Opptenning av ild utendørs
Oppmålingsforretning
Omsorgsbolig

P
Psykiske helsetjenester
Produksjonstilskudd i jordbruket
Pleie i livets sluttfase

R
Rådgiving i skolen
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Reklameskilt langs vei
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd

S
Selvbygger
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Skolefritidsordning (SFO)
Søknad om utslippstillatelse
Skolemiljøet
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Svangerskapsomsorg
Støttekontakt
Startlån bolig
Spillemidler til idrettsanlegg
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spesialundervisning
Skolestart
Skoleskyss

T
Tannhelsetjeneste
Trygghetsalarm
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

U
Utslippstillatelse

V
Veivedlikehold
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vald - godkjenning
Vaksine

Ø
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp