Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved valget. Manntallet er lagt ut ut til offentlig ettersyn på rådhuset v/Servicetorget .

Har du nylig flyttet til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding innen 30. juni 2019, skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme der på valgdagen eller avgi forhåndsstemme.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen jf, valglovens § 2‐7. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Kontaktinfo: Nordreisa valgstyre:

Brev post: Postboks 174, 9156 Storslett
Tlf. 77 58 80 15