Nordreisa kommunestyre vil støtte Fylkesmannen og Politimesteren i Troms sin uttalelse der de utrykker bekymring for beredskapen i Troms dersom 339 skvadronen flyttes. Og der de anmoder om at konsekvensene av en slik flytting utredes nærmere.

Nord-Troms er en stor geografisk region med mye spredt aktivitet, og en sårbar infrastruktur særlig vinterstid. Ressursene som 339 skvadronen utgjør er derfor i beredskapssammenheng særdeles viktig for vår region. Forsvarets støtte til det sivile samfunn kan være helt avgjørende i kritiske situasjoner.

Nordområdenes viktighet understrekes stadig fra sentrale myndigheter. Det er derfor særdeles viktig å ivareta forsvarsevnen av Nord-Norge. Hæren har i så møte stor betydning, og her er understøtte av helikopter av den største viktighet.

Våre rikspolitikere tar et betydelig ansvar for fremtiden i Nord-Norge, når dedikert helikopterstøtte både til hæren og sivilsamfunnet vedtas flyttet vekk fra Bardufoss.

Nordreisa kommunestyret ber derfor regjering og storting å omgjøre sin beslutning og beholde 339 skvadronen på Bardufoss. Da vil det også være riktig at hovedbasen for helikopter i Norge er på Bardufoss. Det er gjort store investeringer her og all logistikk og infrastruktur er ny og klar til bruk.

Med vennlig hilsen

 

Øyvind Evanger
Ordfører
 
Uttalelsen er sendt:
Justis og beredskaps departementet
Stortinget
Forsvarsdepartementet
Statsministerens kontor