I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varsler Nordreisa kommune utvidelse av planområdet for detaljreguleringsplan Storslett sentrum som var oppstartsvarslet 06.12.2016.

Utvidelsen gjelder et mindre område vest for Storslett bru som er illustrert med rød, stiplet linje i bildet under. Svart stiplet linje er grense for planområde som var varslet 06.12.2016.

Utvidelse.JPG

Utvidelsen er 5,5 dekar stor, og samlet areal på planområdet blir ca. 247 dekar. Utvidet område inngår i gjeldende reguleringsplan med planid. 19421992_001.

Nye eiendommer som blir berørt på grunn av utvidelsen er:
Gårdsnummer: 43 Bruksnumrene: 6, 7, 14, 16 , 24, 33, 75 og 102.

Bakgrunnen for utvidelsen er å kunne få mulighet for å innta i planen busslommer langs E6 i området Båtneskrysset og vest for Kildalskrysset samt at det gir mulighet for å se om det kan være ønskelig med noen endringer i forbindelse med Båtneskrysset. Dette er fremmet av Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og av Bjarne Josefsen som er forretningseier i området.

Det vises ellers til oppstartsvarsel datert 06.12.2016.

Nordreisa kommune som planmyndighet, vurderer at denne utvidelsen av planområdet gis en begrenset oppstartsvarsel siden dette er en liten utvidelse av planområdet for primært å kunne øke trafikksikkerheten i området. Det sendes derfor kun varsel til berørte grunneiere av utvidelsen samt en del regionale myndigheter. I tillegg legges dette varselet ut på kommunens hjemmeside.

Merknader til oppstartsvarselet

Merknader og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller postmottak@nordreisa.kommune.no.

Frist for merknader settes til 17.02.2017.