Det kongelige klima- og miljødepartementets (KLD) brev av 8.mai 2020

Vedrørende utvidet åpningstid for snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark

Vi viser til deres henvendelse i brev 7. mai 2020 vedrørende regelverket for utvidet åpningstid for snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark.

Bakgrunnen for departementets brev 25. januar 2016 var den usikkerhet som hadde oppstått i Nord-Troms og Finnmark i forbindelse med innføringen av en nasjonal adgang til å etablere snøscooterløyper etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §4a. Forskriften bestemte at løypene ikke skulle brukes om våren etter 5. mai.

Unntaksbestemmelsen i § 9 annet ledd skulle gjelde tilsvarende, det vil si at fylkesmannen skulle kunne gi unntak fra forbudet i spesielle tilfeller. I merknad til bestemmelsen fremkommer det at et ønske om fornøyelseskjøring ikke er et "spesielt tilfelle" som gir grunnlag for unntak. På bakgrunn av Stortingsflertallets uttalelser om dette i innstilingen som lå til grunn for behandlingen av saken (Innst. 253 L (20142015) side 10), presiserte departementet at de nye reglene verken skulle brukes som grunnlag for innstramming eller liberalisering av praksis i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) og Finnmark. Eksisterende praksis i disse områdene kunne med andre ord videreføres.

Komitémerknaden i Innst. 253 L (2014-2015) om dette lød:

"Disse medlemmer legger til grunn at gjeldende rett vedrørende kjøring etter 5. mai i Nord-Troms og Finnmark blir videreført. Dette medfører at det ikke blir

endring i dispensasjonsadgangen i Nord-Troms og Finnmark."

Vi viser for øvrig til det som fremkommer i brevet.

Fylkesmannens forståelse og praktisering av regelverket i dag, slik fylkesmannen oppsummer det i brev 7. mai 2020, er derfor i samsvar med departementets brev fra 2016.

Departementet oppfatter at det har vært noe ulik praktisering av unntaksbestemmelsen i de to tidligere fylkesmannsembetene. Vi viser blant annet til at fylkesmannen i brevet 7. mai uttaler at en videreføring av gjeldende praksis innebærer at fylkesmannen har kunnet forlenge åpningstiden for snøscooterløypene i Finnmark, men ikke i Nord-Troms, fordi "en slik praksis med forlengelse av åpning av snøscooterløyper ikke allerede var etablert der".

Etter sammenslåing av fylkesmannsembetene og fylkene i Troms og Finnmark ser vi at det er behov for å se på våre vurderinger på nytt.

Likebehandling er et sentralt hensyn for forvaltningen. Det er derfor prinsipielt uheldig at Fylkesmannen har ulik praksis innenfor samme fylke. Samtidig skal det være adgang til forskjellsbehandling der det er saklig grunnlag for det.

Kommunene i Nord-Troms (Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) er i likhet med kommunene i Finnmark, i en særstilling når det gjelder adgang til motorisert ferdsel. Regelverket har i lang tid oppstilt særordninger for disse kommunene.

Regelverket gjelder likelydende kommunene i Nord-Troms og kommunene i Finnmark, og skiller ikke mellom disse.

Departementet legger til grunn at Stortingsflertallet under den forannevnte behandlingen av saken i 2015 spesielt var opptatt av at lovendringen ikke måtte medføre en innstramming av praksis.

Departementet mener på denne bakgrunn at det ikke er nødvendig for fylkesmannen i Troms og Finnmark å forskjellsbehandle kommunene i Nord-Troms og kommunene i Finnmark utelukkende på bakgrunn av tidligere praksis.

Departementet vil imidlertid presisere at søknader om forlenget åpningstid både i Nord-Troms og i Finnmark må vurderes konkret. Bakgrunnen for forbudet er at dette tidsrommet på våren/forsommeren er kritisk for så vel reinen som for dyrelivet ellers, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Vårløsningen kan ha kommet lenger i noen deler av fylket enn andre. Det kan derfor være naturlig å ta utgangspunkt i etablert praksis i denne vurderingen.

Utgangspunktet for vurderingen er de sentrale hensynene som motorferdselloven skal ivareta, blant annet til naturmangfold og friluftsliv. Det må gjøres vurderinger av hvilke ulemper et eventuelt vedtak om å forlenge åpningstiden for en løype vil ha for vilt og reindrift i området.