Vannet fra Nordreisa kommunes vannverk er trygt.  Anleggsdrift har et godt fungerende samarbeid med Mattilsynet og med kommunelegen.


Vannkvaliteten kontrolleres hver 14.dag for Låni vannverk og hver 4. uke for øvrige vannverk med vannprøver som sendes godkjente laboratorium for analyse.  Antall og type analyser bestemmes ut fra drikkevannsforskriften, risikoanalyser for kommunens vannverk og nedslagsfelt.  Risikoanalysen gjennomgås og blir om nødvendig revidert hvert år.

Nordreisa kommune har heldigvis et fantastisk godt råvann både når det gjelder kvalitet, farge og partikler. Likevel blir både råvannet og nettvannet rutinemessig kontrollert. Det betyr at det tas prøver av vannet før det behandles, og av vannet flere steder ute på ledningsnettet etter rensing.
Vannbehandlingen på kommunens vannverk består i fjerning av partikler og desinfisering med ultraviolett stråling. UV stråling fjerner både bakterier og virus som forekommer i naturen.

For å beholde den gode vannkvaliteten hele veien til alle abonnenter, rengjøres og vedlikeholdes både ledningsnett, behandlingsanlegg og høydebasseng.
Kommunens eneste høydebasseng, Tenketanken, ble sist rengjort i 2018.  Rengjøring av ledningsnett påfører abonnentene stans i vannforsyningen, en ulempe som er nødvendig for å sikre godt vann til abonnenten.

Vannbehandlingsanleggene er kontinuerlig overvåket og utstyrt med aggregat slik at vannet til enhver tid skal være trygt. Dette kombinert med jevnlige fysiske inspeksjoner av anleggene og nedslagsfelt gjør at vi har et svært godt drikkevann. Og blant de bedre i Norge hva gjelder smak – etter kommunens subjektive vurdering.