Telenor Norge AS har inngått en rammeavtale med Linjeproff AS for prosjektering, planlegging og utbygging av Telenors teletekniske infrastruktur i Norge. 

Linjeproff AS vil starte arbeidet med kabel/stolpesanering i Nordreisa kommune nå i mars, og vil holde på fram til Juli 2020.

På grunn av arbeidets art, vil de være avhengig av å benytte motorkjøretøy for nødvendig transport av utstyr og mannskap. Transporten vil foregå langs eksisterende stolpe-traseer/og fra/til offentlig vei, og de vil med dette også varsle om bruk av ATV og beltegående kjøretøy langs eksisterende tele/el-linjer i kommunen, med hjemmel i motorferdselloven § 4 første ledd bokstav b.

Linjeproff AS har spurt Nordreisa kommune om det er områder som det må treffes spesielle tiltak i forbindelse miljø/naturvern. Linjeproff AS vil selvfølgelig bestrebe seg på å ivareta natur/fauna på best mulig måte, og ønsker seg et godt samarbeid med både kommunen og private grunneiere som måtte bli berørt.

Henvendelser i forbindelse med varslet, bes rettet til HMS-ansvarlig:
Finn Vollen Tlf. 950 22 893 eller mail: finn@linjeproff.no

 

Bilde 1.jpg  
Bilde 2.jpg  
Bilde 3.jpg  
Bilde 4.jpg  
Bilde 5.jpg  
Bilde 6.jpg