I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan Mustaniva reiselivsanlegg og hyttefelt i Svartfoss, Reisadalen på gnr. 29 bnr 21.

Frist for å komme med innspill/merknader er satt til 15.november 2019 og sendes til:

KONZEPT arkitektur bygg og plan, Flomstadvegen 1, 9151 Storslett

eller til e-postadresse: glyngsmark@hotmail.no

Dokumenter til oppstartsvarslingen:

Brev om oppstartsvarsel
Referat oppstartsmøte