I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 varsles om oppstart av reguleringsarbeid for del av
eiendommen gnr. 79 bnr. 1 på Spåkenes i Nordreisa kommune som vist på kartutsnitt.
Hoveddelen av området er regulert til fritidsformål, mens en liten del er uregulert og avsatt til LNFRformål
i kommuneplanens arealdel. Formålet med planen er å legge til rette for turistrettet
næringsvirksomhet som drives i dag på eiendommen.

Forslagsstiller er Lyngen North AS, 9153 Rotsund, og plankonsulent er AR-Ing AS, 9189 Skjervøy.
Det er avholdt oppstartsmøte med Nordreisa kommune, som konkluderer med at tiltaket ikke utløser
krav om konsekvensutredning da planen i hovedsak er i samsvar med overordnet plan.

Merknader til arbeidet sendes skriftlig innen 1. april 2020 til: AR-Ing AS, postboks 112, 9189
Skjervøy, eller til e-post: firmapost@ar-ing.no Merk henvendelsen «Regulering Spåkenes».

Dokumenter til oppstartsvarslingen:

Brev om oppstartsvarsel
Adresseliste
Referat oppstartsmøte
SOSI-fil planomriss