Planområdet ligger i Bergskogen i Reisadalen og er på ca. 3 760 dekar. Planområdet ligger i hovedsak på Statskog SFs eiendommer med gårds- og bruksnummer 28/3, 30/3 og 31/3 i Nordreisa kommune. I tillegg berøres én privat boligtomt med gårds- og bruksnummer 31/16, og én festetomt med gårds-, bruks- og festenummer 31/3/6. Området er avgrenset som vist med sort stiplet linje på kartutsnittet under.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for barmarkstrening av hundespann både med og uten motorisert vogn.

Konsekvensutredning er vurdert, men kommunen har konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning.

Forslagsstiller er Nordreisa kommune, og kommunen står også for utarbeidelse av planen.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev.

Det blir det holdt et åpent informasjonsmøte om planen onsdag 3. januar 2018 kl. 18:00 i Kommunestyresalen på Rådhuset.

Merknader sendes skriftlig til postmottak@nordreisa.kommune.no eller Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett innen 20. januar 2018.

Etter merknadsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet og saksbehandlet av kommunen. Etter første gangs politisk behandling vil planen bli lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å komme med ytterligere merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Vedlegg: Særutskrift fra Miljø-, plan- og utviklingsutvalg, 30.11.2017, sak 95/17.

Kart til brev_500x722.jpg