Det varsles herved om at overnevnte område planlegges detaljregulert med sikte på å legge til rette for boligbygging. Det er vurdert at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Planområdet ligger sentralt på Storslett. Området grenser til Reisaelva i vest og område avsatt til boligformål i nord. I øst grenser planområdet til hovedveg og E6, slik at adkomst allerede er etablert. Det legges opp til vei internt i området for nye boliger.  I sør grenser planområdet til bebyggelse. Området har vært leid ut og dyrket frem til nå.

Hovedformålet til planen vil være boligformål. Tiltakshaver ønsker å legge opp til en helhetlig plan som kan være langsiktig, med gode kvaliteter blant annet i form av gode uteområder, type bebyggelse og solforhold. Det som er av gammel bebyggelse på gnr/bnr 12/5 vil rives, da bebyggelsen er i dårlig stand.

Området langs elvebredden vil være tilgjengelig for offentligheten og vil ikke gi konsekvenser for befolkingens tilgjengelighet til uteområder. Tilgrensende eiendommer er avsatt til boligformål.

Informasjon fås ved henvendelse til Unikus AS tlf:91708685.

Merknader sendes skriftlig til Unikus AS, Terminalveien 10, 8089 Bodø, eller to@unikus.no innen 06.02.18