Planen utarbeides som en detaljreguleringsplan iht. plan- og bygningslovens §12-3. Tiltakshaver er Johs. H. Giæver AS, 9159 Havnnes.

Planområdet ligger på Uløya i Nordreisa kommune nordafor Havnnes handelsted på eiendommen gbrn. 80/1 . Planområdet er  på ca. 8 daa .

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av ca. 8 utleiehytter. Kommunens arealplan for  området er iht. planlagt regulering og betegnes som BFT04 i arealplanen. Tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger § 4 fjerde ledd og det er konkludert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Forslagstiller er KONZEPT arkitektur bygg og plan ,9151 Storslett .

 

Merknader og/eller innspill til planarbeidet eller andre relevante opplysninger bes sendt skriftlig med kopi til Nordreisa kommune til:
 

KONZEPT arkitektur bygg og plan

Flomstadvegen 1

9151 Storslett

 

eller pr. e-post : glyngsmark@hotmail.no

merket «Reguleringsplan Havnnes utleiehytter på gbnr. 80/1»
 

Frist for innsendelse av merknader og innspill  til planarbeidet settes til 10.12.2018.