Planområdet ligger i eksisterende skianlegg i Saga, rett sør for Storslett. Det er på cirka 283,5 dekar, og berører eiendommer med gårds- og bruksnummer (GBR) 42/1, 42/2, 42/8 og 42/10 i Nordreisa kommune. Området er avgrenset som vist med sort stiplet linje på kartutsnittet under.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ny ski- og skiskytterstadion, skiskytteranlegg med inntil 30 skiver, skileik og helårs bruk av området med tilhørende løyper og stinett for både idrett og friluftsliv.

Konsekvensutredning er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger §§ 6-8 jf. forskriftens vedlegg I og II, men Nordreisa kommune konkluderer med at forskriften ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning. Se nærmere vurdering av dette i varslingsbrevet.

Forslagsstiller er Nordreisa kommune, og kommunen står også for utarbeidelse av planen.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev.

Det blir det holdt et åpent informasjonsmøte om planen tirsdag 22. mai 2018 kl. 18:00 i skihuset på Saga skistadion.

Merknader sendes skriftlig til: postmottak@nordreisa.kommune.no, via eDialog eller som brev til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett innen 15. juni 2018.

Etter merknadsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet og saksbehandlet av kommunen. Etter første gangs politisk behandling vil planen bli lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å komme med ytterligere merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Vedlegg: