Oppstartsdokumentet finner du her!

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Nordreisa kommune om oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Samtidig legges forslag til planprogram for arbeidet med planen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1, 5-2 og 11-13. Planprogrammet redegjør formålet med planarbeidet, planprosessen, behovet for utredninger, grunnlagsdokumenter og opplegg for medvirkning. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 10-1 er planstrategien slått sammen med, og er en del av, oppstarten av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen har vedtatt at «Oppstart samfunnsdel» skal sendes på offentlig høring og legges ut til offentlig ettersyn. Dokumentet er en del av en forenklet planprosess, og inneholder en beskrivelse av prosessen samt planstrategi og  planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.

Fristen for å komme med innspill til oppstartsdokumentet er 1. april.