I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan Galsomelen vest grusuttak på eiendommene 18/6, 18/7 og 18/10 i Nordreisa kommune.

Frist for å komme ned innspill/merknader er satt til 3. februar 2020 og sendes til:

KONZEPT arkitektur bygg og plan, Flomstadvegen 1, 9151 Storslett

eller til e-postadresse: glyngsmark@hotmail.no

Dokumenter til oppstartsvarslingen:

Brev om oppstartsvarsel
Referat fra oppstartsmøte