Konsekvensutredning
Planområdet er ikke iht. gjeldende arealplan. Plantiltaket utløser krav om konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning. Aktuelle temaer for utredning er 
  • Natur og landskap
  • Kulturminner (krigsminner)
Tiltakshaver og forslagstiller.
Tiltakshaver og forslagstiller er Bakerihjørnet AS, Strandveien 40, 9180 Skjervøy.
Plankonsulent er KONZEPT arkitektur bygg og plan, 9151 Storslett. 
 
Merknader og/eller innspill til planarbeidet eller andre relevante opplysninger bes sendt skriftlig til
 
KONZEPT arkitektur bygg og plan
Flomstadvegen 1
9151 Storslett
 
eller pr. e-post : glyngsmark@hotmail.no
 
merket «Detaljregulering Gorosomoen campingplass».
 
Kopi av merknad/ innspill sendes også skriftlig  til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett eller til e-postadresse postmottak@nordreisa.kommune.no
 
Frist for innsendelse av merknader/ innspill til planarbeidet er 10. november 2022.
 
Dokumenter