Kommunestyrene i Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy tar nå kommuneplanens arealdel for sjøområdene opp til revidering. Vedtakene er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl.) §§ 4-1, 11-12 og 11-13, og prosessen skal gjennomføres i et interkommunalt plansamarbeid iht. pbl. § 9-1.

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og angir langsiktige rammer for bruk og vern av arealene. Planprogrammet beskriver føringer for arbeidet og gjør rede for formålet med arbeidet, prosessen, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredinger.

Forslag til planprogram for revisjon av kystsoneplanen for både Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy legges nå ut på høring og offentlig ettersyn frem til 10.03.2023.

Planprogram – versjon til offentlig ettersyn finner du her.

Innspill til planprogrammet sendes til posttilteknisk@skjervoy.kommune.no innen 10.03.2023. Merk innspill med: «Innspill til planprogram - Kystsoneplan»

 

Det åpnes samtidig for å kunne gi innspill til planen. Om du har ønsker, behov eller meninger om hvordan kystsonen bør forvaltes, imøteser vi ditt innspill. Alle innspill vil bli vurdert og informasjonen vil ligge til grunn for å utarbeide en revidert kystsoneplan for alle kommunene.Innspill fra næringsaktører levers elektronisk ved å fylle ut dette skjemaet.

Innspill til planen sendes til posttilteknisk@skjervoy.kommune.no innen 31.08.2023. Merk innspill med: «Innspill til Kystsoneplan»

For mer informasjon om planprosessen er det tilgjengelig opptak av folkemøte i Skjervøy 12.01.2023. Ytterligere informasjon gis av prosjektleder Jan-Christer Torvik, Mob.: 95922470, jc@arcon.no