Anleggsdrift gjennomfører for tida rengjøring av vannledninger.  Dette er et arbeid som pågår hvert år og utføres for å beholde god drikkevannskvalitet for kommunens abonnenter.

 

Rengjøring av vannledninger gjøres for å fjerne svært fint humusbelegg fra innvendig rørvegg.  Uansett hvor god kvalitet vannet har ut fra kilde og vannbehandlingsanlegg, inneholder alt vann større eller mindre mengder humus. Humus er naturlig organisk materiale.Råvannskvaliteten på kommunens vannverk er god.  Fargetallet som er en betegnelse på bla innhold av humus ligger mellom 1 og 6 der grenseverdien er 20.  I perioder på våren kan fargetallet på råvannet ligge i størrelsesorden 8-15 som fortsatt er godt under grenseverdi.

 

Vannledninger blir rengjort ved spyling eller ved pluggkjøring.  Spyling skjer der hvor ledningsnettet ikke er bygget eller oppgradert for å kjøre plugg.
Spyling foretas ved at vannledningen stenges for en kortere periode. Da løsner humusbelegget fra rørveggen og kan spyles ut ved bruk at store mengder vann.
Pluggkjøring brukes der ledningsnettet er klargjort for slikt vedlikehold.  Egnede plugger kjøres inn i korte ledningsstrekk, og tar med seg humusbelegget ut.  Det kjøres serier på flere plugger til vannet ikke er misfarget. 

 

For mer informasjon om drikkevann og ledningsnett, viser vi til Folkehelseinstituttet internettsider:

https://www.fhi.no/ml/drikkevann/hovedartikler/vannforsyningsnett/